Saturday, June 03, 2006

UNG HO VA TRI AN NGHI QUYET CHAU AU 1481

LOI KEU GOI THANH LAP

NHOM VIET NAM DOAN KET

UNG HO NGHI QUYET CHAU AU 1481

1 Nhan dan Viet Nam la luc luong hang dau xung phong tien cong vao mat tran tieu diet toi ac, van dong keu goi toan dan Viet Nam ung ho va bay to long tri an den Nghi quyet Chau Au 1481 mot cach toan dien, tich cuc de dua che do toi pham Cong San Viet Nam ra toa an Quoc te.

2 Nhan dan Viet Nam phai vach tran bo mat that gian manh, hiem doc, tan bao, phi nhan cua CSVN truoc Nghi Vien chau Au va nhan dan the gioi biet ro ve cac cuoc ruong bo thu tieu nguoi Viet duoi su chi dao cua Ho chi Minh va dan em, biet ro ve ke hoach chon song tap the, dau to sat hai dong bao Viet Nam cua be lu CSVN tai Bac Viet, biet ro CS Bac Viet theo lenh cua Nga-Tau ma sat hai chinh dong bao cua minh qua cuoc chien tranh xam lang mien Nam VN, xam lan Cam Bot phan boi dan toc, tham sat tu binh, tu si, nguoi doi lap trong cac trai tu...tat ca toi ac can phai lap ho so day du chung co, so lieu lich su voi con so da duoc uoc tinh gan 10 trieu nguoi da chet.

3 Nhan dan Viet Nam phai liet ke, dan chung, ket an nhung thu doan hiem doc cua duong loi cai tri va toi ac man ro cua CSVN doi voi nhan dan Viet Nam trong qua khu cung nhu hien tai cho Nghi Vien Chau Au biet ro, nham xet xu cac toi pham cua mot tap doan tay sai Cong San Quoc Te gom nhung su buc hai tinh than, dan ap cuoc song, day ai, tra tan, khung bo, tuoc doat quyen tu do, cuop tai san tu nhan va cua cong, danh dap nhung nan nhan vo toi, gay tham hoa dat nuoc dieu linh cung cuc, pha vo nen dao duc luan ly xa hoi VN ve moi mat.

4 Nhan dan Viet Nam phai van dong cac to chuc cua nguoi Viet o khap moi noi to chuc truy dieu, ton vinh, phuc hoi danh du va tuong niem den cac nan nhan Cong San da bo minh, chet oan, bi tra tan buc tu vi da bat dong quan diem, bi phan biet, vu khong, bi am hai...hoac vi dau tranh cho cong bang le phai, vi yeu chuong tu do, cong ly ma bi CSVN sat hai.

5 Nhan dan Viet Nam phai quang ba tai lieu ve thu doan va toi ac Cong san Viet Nam den khap nam Chau, hau mong moi su dong gop ung ho tham gia cua nhieu dan toc va nhieu to chuc quoc te, VNDK phai co gang thu thap, tim kiem them tai lieu, ho so, chung cu, hinh anh, tang vat cua cac toi pham diet chung, toi ac chong nhan loai cua Dang CSVN, phai lap ho so toi ac CSVN de dua vao sach vo lich su The gioi va Viet Nam, dua vao cac nganh giao duc, truong hoc, van kho, hoc vien, thu vien... de con chau Viet Nam ngan doi sau nhac nho.

6 Nhan dan Viet Nam phai tim moi bien phap de tao them suc manh doan ket cho moi tang lop nhan dan Viet Nam, phai ung ho va cung chung suc voi moi to chuc va ca nhan trong va ngoai nuoc dang tranh dau doi CSVN tra lai nhan quyen, dan chu, tu do ton giao cho dan, doi lai tai san, quyen lam nguoi, va doi tat ca quyen tu do cua mot cong dan trong mot nuoc van minh phai duoc ton trong.

7 Nhan dan Viet Nam phai ung ho moi to chuc dang keu goi toan dan Viet Nam dap do gong cum Cong San, mot che do chi biet gai bay, gay han thu-chia re, ham doa-dan ap, tuyen truyen-lua bip, dau da-to cao-theo doi, kim kep sat mau, pha hoai dao duc truyen thong dan toc..mot che do chi biet dung thu doan va sach luoc lua gat: ngu dan, ban cung hoa, no dich hoa, cuong doat tai san, cuop cong lao dong.

8 Nhan dan Viet Nam phai tim bien phap thuc tinh can bo Cong San, keu goi ho tro ve voi dong bao voi dan toc, lanh xa bon ban nuoc hai dan. VNDK khang dinh quan doi, cong an, can bo cong nhan vien chuc... la con cua nhan dan cho nen phai bao ve dan, phai bao ve dat nuoc va cong ly, khong bao ve bat cu mot phe nhom, mot dang nao de quay sung ve phia cha me, ong ba cua chinh minh.

9 Nhan dan Viet Nam phai tim giai phap nhanh chong nhat, hop ly nhat de giai the che do Cong san Viet Nam cang som cang tot, keu goi 80 trieu nguoi Viet dung day triet pha cac thu doan Cong San, dua bon dau so ra truoc toa an cong ly, quyet khong de mot che do doc tai phi nhan cung ton tai voi moi the che nhan dao, phai xoa sach tuyet doi nhung hinh anh ma quai, van hoa thu han cua Cong San ra khoi tam tu, tiem thuc chung ta, trong sinh hoat xa hoi de co the chuyen hoa dat nuoc sang che do dan chu-tu do, binh dang-bac ai, thanh binh-cuong thinh.

10 Nhan dan Viet Nam phai cung voi nguoi Viet khap moi noi xay dung lai que huong Viet Nam dieu tan thanh mot nuoc dan chu, tu do, tu cuong, cong bang, thinh vuong, thoat khoi canh ngheo doi, lac hau, kho dau trien mien gan 1 the ki duoi nan dich CS.

MOT NHOM SINH VIEN VIET NAM YEU NUOC